دانلود فایل صوتی کارگاه آموزشی مورخ 95/11/21

دانلود فایل صوتی
 ((دعاوی مربوط به اسناد اصداری به موجب مواد147و 148اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی))

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید


http://www.alborzbar.com/StreamData/DownLoad/139511212034282029d.jpg
 تاریخ خبر: 1395/11/21