اسامی پذیرفته شدگان اختبار سال 1396 مشخص شد

✳️ اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1396

✳️ لینک 1 : yon.ir/EV0QJ

✳️ لینک 2 : http://l1l.ir/1u89

✳️ @AlborzBarAssociationتاریخ خبر: 1396/04/11