گزارش تصویری از آئین سوگند پذیرفته شدگان نخستین آزمون اختبار سال 1396 کانون وکلا

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/1396051314082366989.jpg

 

 

 

 

 

 

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/139605131409473e34d.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/13960513141056c233d.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/139605131411576416e.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/13960513141250f2f42.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/139605131414217b375.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/139605131415166af85.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/13960513141612998a6.jpg

http://alborzbar.com/StreamData/DownLoad/139605131417244fec1.jpgتاریخ خبر: 1396/05/13