جلسه کارگروه پیگیری زمین خریداری شده از مسکن و شهرسازی استان

✳️ اولین جلسه كارگروه مربوط به پیگیری زمین خریداری شده إز مسكن و شهرسازی در تاریخ ١٢ آذر ماه با حضور اعضای کارگروه در محل كانون تشكیل و مقرر شد از هفته اینده مطالعات و اقدامات اولیه در جهت تشكیل پرونده شهرداری صورت گیرد

✳️ @AlborzBarAssociationتاریخ خبر: 1396/09/12