اطلاعیه کمیسیون کارآموزی

به اطلاع كاراموزانی كه دوره كاراموزی ایشان به إتمام رسیده میرساند جهت شركت در آزمون اختبار،ضروری است گزارش نهائی خود را تا پایان آذرماه جاری به كمیسیون كاراموزی كانون تحویل نمایند.
 كمیسیون كاراموزی



تاریخ خبر: 1396/09/16