اهم مصوبات منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 29/10/95‌