رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

http://www.alborzbar.com/StreamData/DownLoad/13951102202513ba636.png