دادسرا


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

 

 

 
وکیل محسن پیری ؛ دادستان انتظامی 

 

وکیل جلیل خانی ؛ معاون اول دادستان 

 

وکیل سحر وثوق ؛ معاون دوم دادستان

وکیل مهدی صفرلو ؛ معاون اجرایی دادستان
 

وکیل سید رامین زگرد ؛ دادیار انتظامی 

 

وکیل امیر موسی خانی ؛ دادیار انتظامی 

وکیل فرزاد مومنی ؛ دادیار انتظامی 

وکیل مسعود ابراهیمیان ؛ دادیار انتظامی 

وکیل امیر محمدی ؛ دادیار انتظامی 
وکیل شهرزاد عزیزالهی ؛ دادیار انتظامی 

وکیل پویان کوشکی ؛ دادیار انتظامی 

 

وکیل حسین طاهری ؛ دادیار انتظامی 

وکیل مهشید شهروان ؛ دادیار انتظامی


وکیل دکتر حمزه کرمی ؛ دادیار انتظامی 


وکیل هاله میرلو ؛ دادیار انتظامی

وکیل فردین فرضی نژاد ؛ دادیار انتظامی