کمیسیون رفاه


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 


وکیل امیر مسعود صادقی طهران ؛ مسئول کمیسیون

 

وکیل بهمن مقیمی ورزنی ؛ معاون کمیسیون

 

وکیل سمانه طحان پور  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل سجاد اسدالهی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل علی رفیعی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل مینا شرف الدینی مکوندی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل  علیرضا ساری خان بیگلو ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل  مریم عبدالملکی  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل مژگان عبدالملکی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل سعیده حق مرادی  ؛ عضو کمیسیون

 

سهیل کریمی ؛ عضو کمیسیون