کمیسیون حمایت

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل محمود آقاجری، مسئول کمیسیون

 

وکیل  علی اکبر داوریان، معاون کمیسیون

 

وکیل عباس رضایی پور ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل حسین افشار  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل عیسی کریمی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل مصطفی قاضی اسدی  ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل مجید رحمان ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل نورالدین مرادی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل لیلی گل شایی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل لیلا طاهرنژاد ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل فاطمه ملک غربی ؛ همیار کمیسیون