کمیسیون تحقیق و بررسی

 

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل داود پرسته ؛ مسئول کمیسیون

 

وکیل علی مهین خیل ؛ معاون کمیسیون

 

 

وکیل محسن دارابی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل علیرضا رضایی ناصر ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل حسن اسدی ؛ عضو کمیسیون