کمیسیون تسخیری

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل وحیدکرمانیها ؛ رئیس کمیسیون

 

وکیل مهری شمایلی ؛ معاون کمیسیون

 

وکیل حسین وزینی پیروز ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل رشید ابراهیمی شمامی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل گلاره کلاشیان ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل زهرا مدیر روستا ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل فاطمه مدیرروستا ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل فاطمه وزینی پیروز ؛ عضو کمیسیون