اداره معاضدت

 

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: داداش پور

سمت:  مسئول   

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=327

 

 

 نام: جعفر

نام خانوادگی: دوستانی

سمت:   معاون 

مشخصات:

 

 

 

نام:  سمیه

 نام خانوادگی: اشجعی

 سمت:  معاون

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=87

 

 

 

نام: حمید

نام خانوادگی:  کاظمی

سمت:   معاضدت نظرآباد

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=773

 

         

 

نام:  جلال

نام خانوادگی: حبیبی

سمت:   معاضدت هشتگرد

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=260

 

 

 

نام: سهیلا

نام خانوادگی: عیارنژاد

سمت:   معاضدت فردیس

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=582

 

 

 

نام: هاله

نام خانوادگی: میرلو

سمت:   معاضدت خانواده        

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=857

 

 

 

نام: ناصر  

نام خانوادگی: فیروزی

سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=653

 

 

نام: کیاناز

نام خانوادگی: کیائی

 سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=730

 

                  

 

 

نام: فرید

نام خانوادگی: مهدی پورویند

 سمت:   عضو

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=883

 

           

 

 

 

نام:  اردشیر

نام خانوادگی:  امجدی

سمت:   عضو

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=57

 

 

 

                     

 

نام: نشاط

نام خانوادگی: حبیبی قبادیان

 سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=258

 

   

نام:  داود

نام خانوادگی: حضوری آذر

سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=234

 

              

 

نام: طیبه

نام خانوادگی: حسنی

 سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=234

                  

 

 

نام: سجاد

نام خانوادگی: حجازی

سمت:   عضو

مشخصات: 

 

                

 

 

نام: محمدعلی

نام خانوادگی:  رستمی

سمت:   عضو

مشخصات:  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=365

 

          

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: صدق آمیز

سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=539

 

 

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: کبریایی

 سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=768


                    

 

نام:  نجمه

نام خانوادگی:  ریاحی

سمت:   عضو

مشخصات:http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=335

 

 

 

نام: هنگامه

نام خانوادگی: حاتمی زاده

سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=272

 

 

 

نام: آرزو

نام خانوادگی: نیکبخت

سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=809

 

 

 

نام: طیب

نام خانوادگی: میرمحمدی

سمت:   عضو

مشخصات:

 

 

نام: سعیده

نام خانوادگی: دبیری    

سمت:   عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=320

 

 

 

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: عبدلی 

سمت:   عضو

مشخصات:

                             

 

نام: جواد

نام خانوادگی: زندی 

سمت:   عضو

مشخصات:

 

 

 

نام: سرور

نام خانوادگی: ساتیارنژاد

 سمت:   عضو

مشخصات: