نام : محمدکاظم

نام خانوادگی : شریفی 

سمت : مسئول

مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=510

 

 

 

 نام : محمدرضا

نام خانوادگی : زندیه

سمت : معاون

مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=1364

      

 

 

 نام : علیرضا 

نام خانوادگی : رضایی ناصر

سمت : عضو

مشخصات :   http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=1334