کمیسیون رفاه

 

 

نام : ولی

 نام خانوادگی : قاضی خانی

سمت : مسئول

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=722

 

 

 

نام :  افشین

نام خانوادگی : لطفی

سمت : معاون

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=792

 

 

نام : امیرمسعود

نام خانوادگی : صادقی طهران

سمت : عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=552

 

 

نام : سحر

نام خانوادگی : رحمان

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : مریم

نام خانوادگی : ترابی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : طیبه

نام خانوادگی : پیرمرادلو

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : مسعود

نام خانوادگی : کریمی یگانه

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : امیر

نام خانوادگی : حسین آبادی

سمت : عضو

مشخصات :

 

نام : فیروز

نام خانوادگی : علیزاده

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : مژگان

نام خانوادگی : عبدالملکی

سمت : عضو

مشخصات :

 

نام :  مریم

نام خانوادگی : عبدالملکی

سمت : عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=618

 

 

 

نام :  فاطمه

نام خانوادگی : کرمی

سمت : عضو

مشخصات :            http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=758

 

 

 

نام : امیر

نام خانوادگی : جعفری

سمت : عضو

مشخصات :