کمیسیون روابط عمومی

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : داودی

سمت : مسئول

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=323

 

 

 

 

 

 

نام : نیما

نام خانوادگی : جهانشیری

سمت : معاون

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=195

 

           

 

نام : محمد

نام خانوادگی : احمدی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=115

 

 

 

نام :  سمانه

نام خانوادگی : راه بین

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام :  ندا

نام خانوادگی : خوانین زاده

سمت : عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=278

 

 

 

نام : سروناز

نام خانوادگی : ذاکرزاده

سمت : عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=330

 

 

 

 

نام : طاهره

نام خانوادگی : علیزاده

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=585

 

 

 

نام :  لیلی

نام خانوادگی : گل شایی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : سمیرا

نام خانوادگی : بنیادی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : لیلا

نام خانوادگی : محمودی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : سهیلا

نام خانوادگی : باباحیدری

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : مهدوی ورزقانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : معصومه

نام خانوادگی : یوسفی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : مرجان

نام خانوادگی : سلطانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام :  مهری

نام خانوادگی : شمایلی

سمت : عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=501

 

 

نام : مینا

نام خانوادگی : مکوندی

سمت : عضو

مشخصات :   http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=515

 

 

 

 

نام : سزار

نام خانوادگی : کشاورز

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=749

 

 

 

نام : مژگان

نام خانوادگی : سام خانیانی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=485

 

 

 

نام : سمانه

نام خانوادگی : طحان پور

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : امیرحسین

نام خانوادگی : بابکان 

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام :  علی

نام خانوادگی : رفیعی

سمت : عضو

مشخصات :