کمیسیون ماده 55

 

 

نام : حسین

نام خانوادگی : طاهری

سمت : مسئول

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=985

 

 

 

 

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : محمدزاده

سمت : معاون

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=958

 

 

نام : وحید

نام خانوادگی : تیموری

سمت : عضو

 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=174

 

نام : رضا

نام خانوادگی : رحمتی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : سجاد

نام خانوادگی : اسدالهی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=96

 

 

 

نام : عیسی

نام خانوادگی : کریمی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : بهروز

نام خانوادگی : کیانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : صبا

نام خانوادگی : کهوایی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : یاشار

نام خانوادگی : نوری

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=819

 

 

 

نام : رضا

نام خانوادگی : ایرجی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : سایه

نام خانوادگی : بیرک آبادی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : جاوید

سمت : عضو

مشخصات :