کمیسیون کارآموزی

 

 

 

نام : آیت اله

نام خانوادگی : پرویزی فرد

سمت : مسئول

مشخصات :

 

 

نام : حسین

نام خانوادگی : تفویضی

سمت :  معاون 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=188

 

 

 

نام :  فاطمه

نام خانوادگی : رضایی

سمت :  عضو 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=347

 

 

نام : عباس

نام خانوادگی : قربانی

سمت :  عضو 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=710

 

 

 

نام : سیدنجات

نام خانوادگی : موسوی لالمی

سمت :  عضو 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=873

 

 

 

نام : آرزو  

نام خانوادگی : فرهی

سمت :  عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=14

 

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : ضرغامی گهر

سمت :  عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=562

 

 

 

نام : لیلا

نام خانوادگی : حسن زاده

سمت :  عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=253

 

 

 

نام : فرزاد

نام خانوادگی : مؤمنی روستایی

سمت :  عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=868

 

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : صفرلو

سمت :  عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=534

 

 

 

نام : سیدعلی اکبر

نام خانوادگی : حسینی علی آباد

سمت :  عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=237