کمیسیون ورزش

 

 

 

نام: محمود

نام خانوادگی: آقاجری

سمت: مسئول

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=21

 

 

 

 

نام : شیردل

نام خانوادگی: عبدالهی فراهانی

سمت: معاون

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=620

 

 

نام : منیژه

نام خانوادگی: فسایی

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام : مونا

نام خانوادگی: ظهوریان 

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=579

 

 

 

نام : پویان

نام خانوادگی: کوشکی 

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=734

 

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی: علی بخشی 

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=591

 

 

 

 

نام : امیر

نام خانوادگی: صباغی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=544

 

 

 

نام : وحید

نام خانوادگی: آزاد 

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=29

 

 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی: غفوری شنگل آباد 

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

 

نام : فرشته

نام خانوادگی: رحیمی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=376

 

 

 

نام : سارا

نام خانوادگی: غلامی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=641

 

 

 

نام : محسن

نام خانوادگی: رضایی دانشگر 

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=344

 

 

 

 

نام : وحید

نام خانوادگی: ضیایی 

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

 

نام : محبوبه

نام خانوادگی: عرب قائنی

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی: نظری 

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام : سحر

نام خانوادگی: غلامی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=642

 

 

 

 

نام : اکبر

نام خانوادگی: بدرزاده 

سمت: عضو

مشخصات: