کمیسیون نقل و انتقال

 

 

 

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی: پاک نژاد

سمت: مسئول

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=170

 

 

 

 

 

نام: علی

نام خانوادگی: اکبری

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=65

 

 

 

نام: خلیل

نام خانوادگی: ربیعی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=388