کمیسیون حقوقی و استفتائات

 

 

نام: هما

نام خانوادگی : داودی

سمت : مسئول

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=322

 

 

 

 

نام: رضا

نام خانوادگی : نجفلو

سمت : معاون

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=842

 

 

 

نام: سیدپدرام

نام خانوادگی : خندانی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=280

 

 

 

نام: علی

نام خانوادگی : جهانخواه

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=197

 

 

 

نام: مسلم

نام خانوادگی : محمدزاده

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=963

 

 

 

نام: منصور

نام خانوادگی : کرمی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=760

 

 

 

نام: مسلم

 نام خانوادگی : عبدالهی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=621

 

 

 

 

نام: بهنام

نام خانوادگی : سرخوش

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام: محمدجواد

نام خانوادگی : سالمی پاریزی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=486

 

 

 

 

نام: نوید

نام خانوادگی : سراج

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=478

 

 

 

نام: حسن

نام خانوادگی : عالی پور

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام: عباس

 نام خانوادگی : زکیخانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام: هاجر

نام خانوادگی : احمدی نیا

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=107

 

 

 

نام: نوید

نام خانوادگی : سهراب بیگی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=457

 

 

 

نام: مهدی

نام خانوادگی : رحمتی فر

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=381

 

نام: امیرحسین

نام خانوادگی : فتحی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=982

 

 

نام: میرعظیم

نام خانوادگی : موسوی

سمت : عضو

مشخصات :   http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=874