پنجمین جلسه هیأت مدیره در مورخه ۹۷/۰۱/26 با حضور اعضاء تشکیل شد و به ادامه تعیین دادیاران ؛ روسا ؛ دادرسان اصلی و علی البدل دادگاههای انتظامی و مسئولین ؛ معاونین و اعضاءکمیسیونها اختصاص یافت .