اسامی متقاضیان پروانه(مخصوص بندهای مختلف ماده 8)


ردیف

نام خانوادگی 

نام

مجوز قانونی تقاضا

آخرین محل خدمت

محل عکس

1

اعصاری

موسی

بند (د)

 

مدیر دفتر دادگستری


2

شادمان  مژدهی

امیر

بند ( د)

مدیر دفتر دادگستری

   

 


3

آهوئی

محمد صادق

بند الف

معاون قضایی دادگستری


4

خالقی

کامران

بند (د)

کارمند دادگستری

 


  

5

سرپناه سورکوهی

احمد

بند الف

قاضی

 


 

6

خسروی فارسانی

شهرام

بند الف

بازپرس داداسرای عمومی وانقلاب تهران
7

رنجگری

مهدی

بند ب

قاضی
8 علایی محبوب بند الف قاضی  • شنبه ٤ دی ١٤٠٠-١٩:٢٣
  • 421