برنامه زمان بندی آزمون اختبار شفاهی سال 1398 (به ترتیب شماره صندلی)

ردیف

مواد امتحانی

تاریخ

روز

ساعت

شماره های

1

حقوق مدنی

شفاهی

98/03/19

یکشنبه

13 9 صبح

1 تــــا 49

شفاهی

98/03/19

یکشنبه

14:00 بعدازظهر

50 تـــــا 98

2

حقوق تجارت

شفاهی

98/03/21

سه شنبه

13 9 صبح

50 تـــــا 98

شفاهی

98/03/21

سه شنبه

14:00 بعدازظهر

1 تــــا 49

3

آیین دادرسی مدنی

شفاهی

98/03/23

پنج شنبه

13 9 صبح

1 تــــا 49

شفاهی

98/03/23

پنج شنبه

14:00 بعدازظهر

50 تـــــا 98

4

حقوق جزا

شفاهی

98/03/25

شنبه

13 9 صبح

50 تـــــا 98

شفاهی

98/03/25

شنبه

14:00 بعدازظهر

1 تــــا 49

5

آیین دادرسی کیفری

شفاهی

98/03/27

دوشنبه

13 9 صبح

1 تــــا 49

شفاهی

98/03/27

دوشنبه

14:00 بعدازظهر

50 تـــــا 98

6

ثبت و امور حسبی

شفاهی

98/03/29

چهارشنبه

13 9 صبح

50 تـــــا 98

شفاهی

98/03/29

چهارشنبه

14:00 بعدازظهر

1 تــــا 49

  • شنبه ١١ خرداد ١٣٩٨-١٩:٠٥
  • 643