اطلاعيه شماره ۲ هيأت نظارت بر دوره پنجم انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان البرز- سال ۱۳۹۸

بدين وسيله از كليه وكلاي دادگستري کانون وکلای دادگستری استان البرز ، واجد شرايط مقرردربندهای ((الف)) تا(( ز)) ماده ۲ وایضاً ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ دعوت بعمل مي آيد تا با در دست داشتن اصل پروانه وکالت و مدارک ضروری ذیل الذکر، از ساعت ۸ صبح لغايت ۱۵روزشنبه مورخ 98/08/18 الی روزچهارشنبه مورخ 98/08/22 در همان ساعات اداری مارالذکر، جهت ثبت نام بعنوان نامزدهای شرکت کننده در انتخابات دوره پنجم هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري البرزبه نشاني:كرج میدان والفجر-بلوار سرداران شرقی-کانون وکلای دادگستری استان البرز طبقه ۳ ( اتاق کمیسیونها ) مراجعه نمايند. بدیهی است مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .

رئیس هیات نظارت بر انتخابات دوره پنجم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان البرز سال۱۳۹۸

 

مدارک ضروری :

اول-روگرفت مصدق صفحه حاوی مشخصات و عکس وکیل و صفحه مربوط به تمديد پروانه وکالت

دوم- تعداد۳ قطعه عکس پرسنلی قطع ۴×۶

سوم- اصل و روگرفت مصدق کارت ملی و روگرفت مصدق تمامی صفحات شناسنامه

چهارم-اصل و روگرفت مدرک مصدقِ مثبِت سوابق قضایی برای مشمولین بند ب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶

تذکاریه نسبت به تسلیم مدارک ناقص و ایضاً در باب تحویل مدارک خارج از موعد مقرر ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .    

  • پنج شنبه ٢ آبان ١٣٩٨-١٨:٢٢
  • 642