شرح وظایف کارآموزی کانون وکلای البرز اصلاحــــی ۲/۲/۱۳۹۲

فصل اول : کلیات و تعاریف :فصل اول : کلیات و تعاریف :
 ماده ۱) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است :
الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران 
ب) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ج) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری
د)کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادر کننده پروانه
ه) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت
و) کارآموز: دارنده پروانه  کارآموزی معتبر از کانون
ز) کمیسیون : کمیسیون کارآموزی کانون مربوط
ح) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی
ط) پروانه معتبر: پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد
ی) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود
ک) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی، تعیین می شود
ل) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد
م) پایان یا ختم دوره : اتمام کلیه تکالیف،طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون
ن) مدارک: آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است
س) اختبار: امتحانات  کتبی و شفاهی پایان دوره
ماده۲) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد . لذا باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد وبه محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش های مختص  وکلای پایه یک به صندوق اعلام نماید .
ماده۳) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، خواهد بود.
 
فصل دوم :  شروع کارآموزی و مدت آن :
ماده۴) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند :
الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه ،
ب) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رویت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون) ،
ج) سه نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود و نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون) .
د) نسخه ای از شرح وظایف کارآموزی .
تبصره -  کارآموز مکلف است بلا فاصله از تاریخ اخذ مدارک فوق از کانون در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست  ظرف مدت ۵ روز به کانون اعاده نماید . تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف کارآموزی را شروع کند . همچنین کارآموز موظف است که نامه های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مراجع قضایی نموده وبه شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص مواجه با مشکلی گردد لازم است فورا مراتب را به کمیسیون کارآموزی بصورت کتبی اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه با وقفه مواجه گردد مشمول تمدید ویا تجدید دوره خواهد بود .
ماده۵) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون  مقررات  مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.
تبصره -  در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول ، سفر حج واجب و تحصیل خارج از کشور و فرصت مطالعاتی ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتباً  تقاضای  مرخصی خود را  با ذکر مدت برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.
ماده ۶ ) در صورتی که کار آموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلا انقطاع تکالیف خودداری نماید ، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کار آموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود .
تبصره –  درصورت پذیرش  مرخصی کارآموز باید کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد ونیز کلیه پرونده های جاری وکالتی  خود را تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلا تکلیف قرار دادن پرونده ها موجب مسئولیت  انتظامی و مدنی خواهد بود .
ماده۷) کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاههای همان حوزه قضایی شرکت نماید.
ماده۸) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کار آموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.
ماده ۹) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آئین نامه نقل و انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت میهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند .کانون ها( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول در خواست انتقال مختارند .
ماده ۱۰) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود :
الف)   امور تحت نظر کانون متبوع :
۱-   صدور و تمدید پروانه ،
۲-   موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان،
۳-   بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار،
۴-   برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره ،
۵-   هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.
ب) امور تحت نظر کانون میزبان :
         ۱-  موافقت با انتقال دوره به به کانون میزبان ،
  ۲-  تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.
        ۳- صدور کارنامه
        ۴- معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.
       ۵-  تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی
       ۶-  تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت ، بررسی، تایید یا رد آن چنانچه کانون متبوع در این خصوص اقدام نکند.
      ۷-  اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶.
      ۸- بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز.
       ۹- تشخیص و اعلام  هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق   کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
تبصره ۱-  انتقال محل کارآموزی ) به صورت میهمان ( به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.
تبصره ۲ - پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می گردد.
ماده۱۱)  چنانچه در اثناء دوره ، انتقال ) به صورت میهمان ( تحقق یابد ، کانون متبوع باقیمانده مدت کار آموزی را معین و به کانون میزبان اعلام می دارد .
ماده ۱۲) چنانچه کارآموز در اثناء کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید ، اتخاذ تصمیم در مورد باقیمانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.
  
فصل سوم : تکالیف دوره کارآموزی :
ماده ۱۳ ) کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.
۱- (۱۳ انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود،مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غیره.
۲-۱۳) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون ویا ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.
 
۳-۱۳) مطالعه قوانین و متون حقوقی ، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی ، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی . نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی میشود.
تبصره ۱-  کار آموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود ، مانند تنظیم وکالتنامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه  و . . . با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد ، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد . بدیهی است قبول پرونده متفقا یا منفردا با کارآموزان ووکلای دیگردر حدود صلاحیت با موافقت وکیل سرپرست بلا مانع می باشد .
تبصره ۲ -  کارآموز از تاسیس هر گونه دفتر یا موسسه منفردا" یا متفقا" با کار آموزان ویا وکلا دیگر ممنوع بوده و مکلّف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود تخطّی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.
تبصره ۳-  نشانی کارآموز منحصرا" نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هر گونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید . کارآموز موظف است نشانی و تلفن منزل خود را به کانون ووکیل سرپرست اعلام نماید تا در صورت لزوم مکاتبات به همان آدرس ارسال گردد وچنانچه تلفن وآدرس وی تغییر کرده باشدفورا" موظف به اعلام نشانی جدید به وکیل سرپرست وکانون می باشد درغیر اینصورت ارسال اوراق به نشانی قبلی دارای اعتبار است وهیچ عذری از کارآموز پذیرفته نخواهد شد .
 
تبصره ۴-  کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را در کارنامه کارآموز منعکس نماید.
۴-۱۳) شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود،
تبصره۱-  عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده هیجده عمل می شود.
تبصره ۲ - عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات ، موجب تجدید دوره خواهد شد.
تبصره ۳ - جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.
تبصره ۴ -  همراه نداشتن کارنامه ، تأخیر بیش از پانزده دقیقه یا  ترک جلسه پیش از اتمام به منزله غیبت خواهد بود.
۵-۱۳) ایراد سخنرانی با توجه به تصمیم کمیسیون و امکانات کانون ،
۶-۱۳) تهیه و ارائه کار تحقیقی ،
تبصره۱- کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون پیشنهاد کند. موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین و ابلاغ می شود. کارآموز موظف است حد اکثر ظرف یکماه پس از ارائه عناوین کار تحقیقی ،  به کمیسیون مراجعه تا موضوع تصویب شده توسط کمیسیون به وی ابلاغ شود .
تبصره ۲ - چنانچه ازکار آموز در مجلات حقوقی  معتبرمانند مجلات  علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی   در حین کارآموزی ،  ترجمه و یامقاله ای چاپ شود ، بنا به تصمیم کمیسیون از انجام کار تحقیقی معاف میگردد و درج مقالات حقوقی از کارآموزان در سایت کانون البرز به تشخیص کمیسیون  کارآموزی موجب اعطای امتیاز مثبت می باشد.
تبصره۳ -  کار تحقیقی باید  تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده نهایتاً سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه شود.
تبصره۴ -  کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود . فرمت تایپ ونگارش کار تحقیقی به موجب دستورالعمل جداگانه ای در اختیار کار آموز قرار می گیرد .
تبصره ۵ -  عدم ارائه عناوین و اصل کار تحقیقی به صورت کتبی به کمیسیون  موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن توسط کمیسیون ، موجب تمدید دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است .چنانچه معلوم گردد که کار تحقیقی حاصل کار دیگری یا اقتباس از آثار دیگران بدون ذکر منبع باشد  ، مشمول تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.
۷-۱۳ ) شرکت در جلسات دادرسی محاکم  و تهیه گزارش از پرونده های مذکور حداقل ۲ مرتبه در هر ماه در دادگاههای مختلف بر اساس زمان بندی و ترتیبی که کمیسیون در هنگام معرفی کاراموز به دادگستری تعیین می کند ،
تبصره۱-   حضور در جلسات محاکم  ، بدین منظور است که کارآموز با روش استناد وکلا و طرفین دعوا به قوانین موضوعه ، نحوه برخورد قضات محاکم با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود . برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی الامکان در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند .
تبصره ۲ -  در محاکمات کیفری کارآموز باید در جلسه  دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده ، شامل شکواییه ، تحقیقات مقدماتی ، قرار اخذ تأمین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از کیفیت ابلاغ و احضار، نوع اتهام، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رأی یا تصمیم دادگاه تهیه کند.
تبصره۳ -  شرکت در محاکمات حقوقی در صورتی  قابل قبول است  که جلسه رسیدگی  تشکیل و دادرسی انجام شود ، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر . لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ، دلیل انجام وظایف نیست . از پرونده ای که در جلسه مورد نظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رأی یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود. .
تبصره۴ -  تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست  ، مانند برخی از مسائل امور حسبی ، دستور موقت  ، تامین خواسته  ، تأمین دلیل و پرونده های اجرایی  ، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.
تبصره ۵ -  گزارش ها باید حد اکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوری، تایپ یا پاک نویس شده ، در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست و کد گذاری برای گزارش ها ضروری است. منظور از کد گذاری عبارت از اختصاص شماره به گزارشها ولزوم مراعات هماهنگی ورعایت ترتیب تاریخ گزارش ها ست .
 
تبصره ۶ -  کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم محاکم ، به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.
تبصره ۷-  حضور کارآموز ، ماهیانه در دو جلسه دادرسی دادگاه ها ، حداقل تکلیف است . لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد .
تبصره ۸  -  در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون ، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.
تبصره ۹ -  کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین واسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.
تبصره ۱۰ -  کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظرردیف و تقدم وتاخر تاریخ ، متوالی و بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی  باشد . کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.
تبصره ۱۱ -  کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به حضور در جلسات محاکم ، باید در روزجلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط کمیسیون ابطال می شود.
تبصره ۱۲ -  تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.
تبصره ۱۳ -  کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید درحفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.
تبصره ۱۴ -  صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۸-۱۳ ) حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون ، و ارائه گواهی دایره مذکور در پایان دوره.
 
فصل چهارم : پایان دوره و اختبار:
ماده ۱۴) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روزپس از پایان دوره کارآموزی، ختم دوره خودرا به صورت کتبی اعلام ومدارک انجام تکالیف را به شرح ذیل تسلیم کمیسیون کند :
الف -  کارنامه کارآموزی
ب -  گزارش ها
ج -  گواهی تسلیم کار تحقیقی
د -  گواهی انجام دوره آموزش در دایره معاضدت قضایی و گواهی انجام امور محوله ارجاع شده از سوی سایر نهادهای کانون .
ماده ۱۵ ) کمیسیون بعد از بررسی   و اظهار نظر در خصوص  مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی واجدین شرایط را حداقل دو هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند و اعلامات مذکوربه منزله  ابلاغ محسوب می گردد.
ماده ۱۶ ) کمیسیون درباره  کارآموزانی که در موعد مقرر ، کارآموزی را شروع ننموده و یابطور کلی مواعد رامراعات نکرده  ویا اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خودرا کلا" یا جزئا" تسلیم ننموده ، یا مدارک ایشان قابل قبول نباشد ، تصمیم مقتضی اتخاذخواهد کرد بدیهی است عدم انجام صحیح تکالیف مذکور موجب کسر امتیاز از کارآموز خواهد شد .
ماده ۱۷ ) کمیسیون در ارزیابی وممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار ، درجات زیر را اعمال می کند:
الف - قابل قبول        ب -  خوب          ج -  بسیار خوب          د -عالی
برای درجات خوب ، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک ، دو ، سه  منظور می شود. این نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار جمع و سپس معدل کل تعیین می شود.
تبصره -   درصورت وجود نقص یا ایراد در تکالیف کارآموزی ، نمره منفی تعیین می شود و در صورتی که جمع نمرات  منفی از منهای ۲۰ نمره بیشتر شود کارآموز نمی تواند در اختبار شرکت کند . بارم  نمرات  منفی به شرح ذیل تعیین می شود :
الف – کسری گزارشهای ماهانه (کسر هر گزارش ۳ نمره )
ب – کامل نبودن هر گزارش ۱ نمره
ج – نداشتن نظریه کارآموز ذیل گزارش ۲ نمره
د – کامل نبودن نظریه کارآموز ۱ نمره
 هـ - کسر شرکت در هر جلسه  دادگاه و یا تاریخ مخدوش ۱ نمره
و – عدم رعایت دستورالعمل نگارش   کار تحقیقی  ۵ نمره
ز- غیبت در هر جلسه سخنرانی  ۳ نمره
 ح – تأخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه سخنرانی ۲ نمره
ط – عدم رعایت  سایر مقررات به تشخیص کمیسیون حداکثر تا ۵ نمره
ماده ۱۸ ) چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد تجدید دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال بیشتر نباشد ،   توسط کمیسیون  تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع نقص از تکالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.
تبصره - چنانچه کارآموز به تصمیم کمیسیون مبنی بر تمدید دوره معترض باشد ،  می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم نماید . مرجع رسیدگی به این اعتراض هیئت مدیره  خواهد بود که باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام نماید .
ماده ۱۹ ) کارآموزی که برای عدم شرکت درجلسه اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از آن ودر مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از جلسه  ، موضوع راکتبا"  توسط خود ویا نماینده قانونی خود با ارائه دلایل به کمیسیون  اعلام کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود و از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .
تبصره ١-  بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول ازطبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب میشوند و تشخیص موجه بودن سایر معاذیر با نظر کمیسیون می باشد .
تبصره ٢-  استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی بیش از دو بار امکان پذیر نیست.
ماده ۲۰ ) کمیسیون حداقل  دوبار   در سال اختبار برگزار می کند . آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون به آدرسwww.alborzbar.ir  منعکس می شود و این اعلام به منزله ابلاغ به تمامی کارآموزان واجد شرایط برای اختبار است.
تبصره ۱-  پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.
تبصره ۲-  مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق ثبت و امور حسبی.
تبصره ۳-  نوشتن اسم و مشخصات کارآموز در سربرگ امتحانی لازم است . نوشتن اسم و مشخصات یا امضاء کردن و یا گذاردن هرگونه علامت و نوشتن یادداشت اضافی در خود برگه امتحان ممنوع است و در صورت مشاهده موارد فوق ، نمره درس مزبور صفر محسوب می گردد .
تبصره ۴-  حضور در جلسات برگزاری اختبار اعم از کتبی یا شفاهی بدون اذن رئیس کانون، برای افراد غیر از مسئولین کمیسیون کارآموزی و هیئت مدیره ممنوع است .
ماده ۲۱ ) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت  و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر ازهفت  قابل پذیرش است.
تبصره ۱-  در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.
تبصره ۲ -  کمیسیون می تواند تا ۱۰ درصد نمره کل کارآموز را به مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی یا علمی – ترویجی  و یا سخنرانی کارآموز در جلسه ماهیانه کارآموزان اختصاص دهد .
ماده ۲۲ ) پس از اتمام اختبار نتیجه اولیه توسط کمیسیون جهت تصویب در هیئت مدیره و انجام تحلیف  و صدور پروانه به ریاست کانون گزارش میشود و سپس در محل کانون و سایت اینترنتی کانون البرز اعلان میشود.
ماده ۲۳)  مردودین  می توانند از تاریخ اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را کتبا" با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کنند ، کمیسیون مکلف است  ظرف یکماه نسبت به موضوع رسیدگی نماید  و ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراض ، نتیجه نهایی را جهت تصویب هیئت مدیره به ریاست کانون گزارش دهد.
 ماده ۲۴ ) کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات اول تا ســـــوم  اختبار هر دوره حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.
ماده ۲۵ ) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.
 
فصل پنجم : تجدید دوره و انتفاء کارآموزی:
ماده ۲۶ ) تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.به استثناء کار تحقیقی مشروط بر آنکه قبلا انجام داده باشد .
تبصره -  تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی (موضوع بند ز ماده ۲۷) یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.
ماده ۲۷ ) موارد تجدید دوره به قرار زیر است:
الف -  مورد پیش بینی شده در تبصره ۲ بند ۴-۱۳
ب -  ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب
ج -  کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند
د -  کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند
ه -  کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات شفاهی خودداری کند
ز -  کارآموزی که دراولین مرتبه  اختبار مردود شود.
ح -  کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.
ط -  کارآموز مشمول ماده ۱۸ که در اختبار مقرر شرکت نکند.
ماده ۲۸ ) انتفاء کارآموزی به این معنا است که  با نظر  کمیسیون و  تصویب هیئت مدیره ، پروانه کارآموزی کان لم یکن و ابطال می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.
تبصره-  پس از ابلاغ نظریه کمیسیون مبنی بر انتفاء ، کارآموز می تواند ظرف یک هفته اعتراض خود را به هیئت مدیره تقدیم نماید .هیئت مدیره در اولین جلسه  به موضوع رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۲۹ ) موارد انتفاء کارآموزی عبارت است از :
الف -  اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد،
ب -  عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید ویا تمدید دوره ،
ج -  کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده ۱۸نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.
تبصره ۱-  در موارد انتفاء کارآموزی کمیسیون تصمیم مصوب شده خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند.  پس از ابلاغ به کارآموز استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.
تبصره ۲ – کمیسیون می تواند قبل از تصمیم به انتفاء دوره مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ  و یا از وی اخذ توضیح نماید .
ماده ۳۰ ) از جمله مصادیق بند الف ماده ۲۹ عبارتند از :
الف -  نقض قوانین و نظامات ،
ب - رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت ،
ج - بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان ،
د - بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و ارگان های آن ،
ه - تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت ،
و - تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره ،
ز - عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .
تبصره- تشخیص « اصرار» بر موارد فوق با هیئت مدیره است .
 
فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست :
ماده ۳۱ ) پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره ، موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را اخذ و تسلیم می کنند.
تبصره ۱-  وکیل سرپرست در مرکز استان باید پنج سال سابقه وکالت یا دو سال سابقه وکالت باضافه چهار سال سابقه قضاوت داشته باشد و در شهر های غیر مرکز استان سه سال سابقه وکالت یا دو سال  وکالت باضافه دو سال قضاوت لازم است.
تبصره ۲-  ملاک  سابقه  وکالت ،  تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک میباشد.
تبصره۳-  وکیل سرپرست نباید محکومیت انتظامی داشته باشد.
تبصره  ۴-  وکلای سرپرست نمی توانند همزمان بیش از ۵ کارآموز داشته باشند .این حد نصاب شامل کارآموزانی که در انتظار اختبار یا برگزاری مراسم تحلیف می باشند ، نیست.
تبصره ۵-  چنانچه وکیل سرپرست حائز شرایط بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری کند ، تخلف از نظامات   محسوب میشود .
ماده ۳۲ ) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :
الف -  نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل  تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و ...
ب -  آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ، اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و ...
ج -  نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف
د -  همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی
 هـ - نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند ۳ ماده ۱۳ واعلام نظر به کمیسیون
و - اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون
ز - اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره
ح - در صورت تأیید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت علمی ، عملی و قانونی کارآموز
ط -  ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی
ی - اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.
ماده ۳۳ ) تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل سرپرست مورد نظر بعدی ، موافقت  کمیسیون و تأیید  رئیس کانون .
تبصره ۱-   در مورد کارآموزانی که در اثناء دوره به کانون دیگر منتقل می شوند ، تغییر وکیل سرپرست کلا" دوبار در طول دوره مجاز است .
تبصره ۲ -  در صورت تجدید دوره ، موافقت وکیل سرپرست قبلی جهت ادامه سرپرستی ضروری است . در صورت عدم موافقت یا هرگونه مانع دیگر باید وکیل سرپرست جدید تعیین شود .
ماده ۳۴ ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه ، کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.
تبصره -  در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد بود. در اینصورت کارآموز موظف است پس از رفع معاذیر مراتب را به کمیسیون اعلام و یا در صورت تعذّر ادامه سرپرستی ، وکیل سرپرست  جدید خود را به کمیسیون معرفی کند.
ماده ۳۵ ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است. برای جلوگیری از حدوث چنین مواردی لازم است کارآموز مشخصات دقیق اصحاب دعوی خود را به وکیل سرپرست اعلام نماید .
ماده ۳۶)  در اختیار قراردادن  وکالتنامه سفید امضا توسط وکیل سرپرست به کارآموز ممنوع و تخلف از نظامات تلقی می شود .
 
فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی:
ماده ۳۷ ) کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود، مشمول قوانین و مقررات مربوط به وکالت و  نظامات اعلامی هیئت مدیره خواهد بود .همچنین تا تصویب نظامات کانون البرز  نظامات و رویه انتظامی کانون وکلای مرکز ملاک عمل خواهد بود .
ماده ۳۸ ) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی ،اداری ،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته  ( استفاده از کت و شلوار برای آقایان و رعایت حجاب مناسب برای خانم ها )، برای کارآموز الزامی است.
تبصره - استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی است.
ماده ۳۹ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود. کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی با  وکیل سرپرست خود را ندارد.
تبصره -  انجام تکالیف کارآموزی بدون تمدید پروانه ، فاقد اعتبار  است.
ماده ۴۰ ) کارآموز منفردا" یا متفقا" به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر ، حق قبول وکالت در پرونده های ذیل را ندارد:
الف - در پرونده های کیفری که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است  ( ذیل تبصره ۳  ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه)
ب - قبول وکالت در مرحله فرجامی در دعاوی قابل فرجامخواهی .
تبصره ۱ - قبول وکالت جهت صرف مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.
ماده ۴۱) هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک کارآموزی از جمله پروانه کارآموزی  دفترچه تمبر مالیاتی و کارنامه  ، از قبیل تغییر ، پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.
ماده ۴۲ ) کارآموز در طول دوره ، تا تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) و درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ ، کارت ویزیت ونیز درج شماره پروانه و عنوان کارآموز در مهرضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعاوی ، قبول وکالت و غیره ممنوع است .
ماده ۴۳ ) قبول کار وکالتی منوط به  استمرار انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصرا" با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.
تبصره - کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالتنامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.
ماده ۴۴ ) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را  نزد خود نگهداری و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل دهد.
ماده ۴۵ ) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارکان  کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.
ماده ۴۶ ) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون و وکیل سرپرست خود است . در صورت کشف خلاف ، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۴۷ ) کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.
ماده ۴۸ ) اخبار و آگهی های کمیسیون کارآموزی و جلسات سخنرانی در تابلو و سایت کانون اعلام می شود و کارآموز موظف است مستمرا" پیگیر اخبار کمیسیون کارآموزی و تکالیف خود از طرق مزبور باشد . چنانچه ابلاغ اخطاریه یا ارسال دعوتنامه ای برای کارآموز ضروری باشد به نشانی وکیل سرپرست وی ارسال خواهد شد و وکیل سرپرست مکلف است موضوع را به اطلاع کارآموز برساند . در صورت ضرورت کمیسیون می تواند از وکیل سرپرست در مورد کارآموز و نحوه انجام تکالیف وی ، اخذ توضیح نماید .
ماده ۴۹ ) این آیین نامه در ۴۹ ماده و۵۹  تبصره   در تاریخ ۱/۴/۹۱ تصویب و در تاریخ     ۲/۲/۹۲  اصلاح و به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز رسیده است.
 
 
ضمیمه : دستور العمل نگارش کار تحقیقی
 
                                     دستـــــور العمـــــل نگارش کار تحقیقــــی
 
 
کار تحقیقی می بایست بر اساس ماده ۶-۱۳ آئین نامه شرح وظایف کار آموزی و این دستورالعمل باشد . در این دستورالعمل شکل و شیوه یکسان در نگارش کار تحقیقی در دو قسمت ضوابط شکلی(فرمت تایپ) وساختار(نگارش کار تحقیقی) ارائه میگردد ، که رعایت آن الزامی بوده و در ارزیابی کار تحقیقی موثر خواهد بود.
۱-     ضوابطشکلی (فرمتتایپ)
۱-۱  تایپ:
کار تحقیقی پس از نگارش بر روی کاغذ A۴  وبا فونت ۱۲تا۱۴ وبا خطB ZARیا  نازنین تایپ و کادر صفحات در بالا و پایین کاغذ به ترتیب ۲  و ۵/۲ سانتیمتر و از راست و چپ نیز به ترتیب ۲ و۳ سانتیمتر بوده و هر صفحه شامل بیست سطر می باشد.
شمارهگذاریصفحاتبهدونوعمجزامیباشد:
دستهاول: به ترتیب حروف الفبا((الف-ب –پ-ث-و...))ویا حروف ابجد((الف-ب-ج-د-ه و...))که صفحات مربوط به فهرست مطالب و فهرست منابع و مآخذ بدین ترتیب شماره گذاری می گردند.
دستهدوم: به ترتیب اعداد که از ابتدای مقدمه از عدد ۱ شروع و تا انتهای متن اصلی به صورت متوالی ادامه می یابد.
روی صفحه اول هر تقسیم اصلی از پایان نامه مانند صفحه اول هر فصل ویا صفحه اول مقدمه، صفحه اول نتیجه و...شماره صفحه نوشته نمی شود ولی شماره آن به حساب می آید. شماره هر صفحه با فاصله بین سطر ها از پایین کاغذ در وسط سطر نوشته می شود، عناوین اصلی در وسط سطر و عناوین فرعی در ابتدای سطر تایپ می شوند. به هنگام تایپ پاورقی ها اعم از توضیح متن و یا ذکر مرجع در هر صفحه شماره پاورقیها از ۱ شروع و به ترتیب افزایش می یابد . پاورقی با خط ریزتر نسبت به متن اصلی در پایان هر صفحه به ترتیب تایپ می گردد.
 
۲-۱  صحافی
کار تحقیقی می بایست به صورت صحافی و مجلد شده وبا زرکوب عناوین به ترتیب ذیل بر روی آن ارائه گردند :
آرم کانون وکلای دادگستری –نام کانون وکلای دادگستری البرز-عنوان کار تحقیقی- نام ونام خانوادگی و شماره پروانه کارآموز- نام وکیل سرپرست- سال نگارش.
عنوان تحقیق با حروف بزرگ وسایر عناوین با حروف کوچک درج گردد و همچنین عنوان ، نام ونام خانوادگی وشماره پروانه کارآموز می بایست بر شیرازه نیز درج گردد.
۲-     ساختار(نگارشکارتحقیقی) :
 
کار تحقیقی  از جهت نگارش باید دارای بخشهای ذیل باشد:
۱-۲  صفحهنخست :
از آنجا که نام و یاد خداوند بهترین سر آغاز به منظور هر اقدامی می باشد و بسیار مناسب است که نخستین برگ از کار تحقیقی به درج کلام الهی و ((بسم الله الرحمن الرحیم))اختصاص یابد.
۲-۲  صفحهعنوان :
در این صفحه مطالب روی جلد به شرح قبل عینا تکرار می شود.
۳-۲  صفحات تقدیم و قدردانی به صورت اختیاری بلا فاصله پس از صفحه عنوان قرار می گیرد.
۴-۲  فهرست :
در صفحه فهرست عناوین اصلی و فرعی کار تحقیقی در سمت راست و شماره صفحه  در حاشیه چپ قرار می گیرد.
کلمه ((فهرست)) نیز می بایست در وسط و بالای کلیه صفحات مربوطه درج گردد.
در فهرست عناوین اصلی از منتها الیه سمت راست هر سطر و عناوین فرعی به اندازه چهار حرف داخل تر از عناوین اصلی قرار می گیرد.
عناوین اصلی با حروف درشت تر از عناوین فرعی تایپ می شود.
۵-۲  لیستعلائمواختصارات:
پس از فهرست در صفحه بعدی لیستی از کلیه علائم و اختصاراتی که در متن به کار رفته است درج می گردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست است، در راست علامت ودر چپ مفهوم آن درج می گردد.
۶-۲  مقدمه:
مقدمه می بایست شامل موارد ذیل برحسب موضوع باشد:
الف-بیان واضح وکامل مساله ی مورد بررسی یا هدف مطالعه
ب-بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابی آن
ج- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلی انجام شده روی موضوع و وضعیت فعلی آن
د-معرفی و مرور اجزا و بخشهای کار تحقیقی
۷-۲  متناصلیتحقیق:
متن اصلی ، اصل و اساس کار تحقیقی می باشد. لذا مطالب آن می بایست به صورت واضح ، منظم و قابل فهم و در یک قالب منسجم ومنطقی ارائه گردد.
مطالب تحقیق بر حسب تفضیل و گستردگی موضوع به بخش ، فصل، مبحث، گفتار والف و ب تقسیم می گردند و در این خصوص می بایست به صورت منسجم تنظیم گردیده و توالی بین قسمتهای مختلف آن رعایت گردد.
۸-۲  پاورقی:
پاورقی معمولا به جهت ذیل صورت میگیرد:
الف: پاورقیتوضیحی : منظور از این پاورقی توضیح و تفسیر افزون بر متن می باشد که برای روشن کردن مطلب مشکل و مبهم و یا آگاهی بیشتر خواننده آورده می شود.
ب: پاورقیارجاعی : در اینپاورقی نویسنده ، خواننده را به منبع یا مآخذی که از آن در متن استفاده کرده است ارجاع می دهد.
روش ذکر منابع و مآخذ در پاورقی بدین صورت انجام می گیرد که نویسنده مآخذ و منبع مورد استفاده و استناد خود را به خواننده معرفی می کند، بنابراین وقتی نام مآخذی برای اولین بار ذکر می گردد باید مشخصات کامل به ترتیب زیر آورده شود:
نام مولف (نام خانوادگی _ نام ) ، نام اثر ، نام مترجم و مصحّح ( در صورتی که ترجمه یا تصیحح داشته باشد) مشخصات چاپ (شماره چاپ،ناشر،محل چاپ،سال چاپ) جلد و صفحه
لازم به ذکر است که القاب و عناوین دکتر ،مهندس و....از جلوی نام مولف یا مترجم حذف می گردد.
همچنین  اگر کتاب دارای دو نویسنده یا بیشتر باشد نام و نام خانوادگی همه آنها به ترتیبی که در پشت جلد مآخذ آمده نوشته می شود.
اگر مآخذی دارای تمام مشخصات مذکور نباشد مشخصات با همان ترتیب و حذف مشخصه فاقد آورده می شود.
هرگاه یک منبع در متن به صورت متوالی و پی در پی استفاده شده باشد در ارجاع بعدی لازم به ذکر مشخصات کامل اثر نیست و به صورت ((همان مآخذ ،صفحه  ...))آورده می شود. اگر ارجاع بعدی با فاصله به همان مآخذ مورد استفاده ارجاع نخستین باشد بدین صورت باید عمل شود.
((نام مولف،همان کتاب،صفحه...))
۹-۲   نتیجهگیری، پیشنهادات:
در این قسمت نتایج حاصل و یافته های اصلی تحقیق بیان شده و پیشنهادات در ادامه ارائه می گردد.
۱۰-۲   مراجع (فهرستمنابعومآخذ) :
در کار تحقیقی علاوه بر اینکه در پاورقیها منابع و مآخذ ذکر می گردد، لازم است در انتهای کار تحقیقی نیز فهرست کاملی از منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه گردد.
طرزنوشتن فهرست منابع ومآخذ با نحوه ارجاع در پاورقی تفاوت چندانی ندارد، فقط به منظور ترتیب و نظم در فهرست منابع بر اساس حروف الفبا مرتب گردد که بدین منظور نام اصلی مولف(نام خانوادگی) بر نام کوچک او مقدم خواهد بود . در این قسمت شماره صفحه منبع استنادی ذکر نمی شود .
۱۱-۲  ارائه CD   کار تحقیقی به کمیسیون الزامی است .